Category Archives: Artikel

Stoppen-met-roken app laatste redmiddel voor verstokte roker?

Saxion (lectoraat Technology, Health & Care) heeft in samenwerking met Tactus Verslavingszorg, Medisch Spectrum Twente (MST) en de Universteit Twente (UT) in een grootschalig onderzoek aan meer dan 900 (ex)rokers gevraagd hoe zij over een Stoppen-met-Roken app denken en of zij bereid zijn bij het stoppen met roken gebruik te maken van een app. De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk beeld voor wie de app ontwikkeld moet worden: rokers die van plan zijn om te stoppen, die vaker gebruik maken van digitale hulpmiddelen bij het stoppen en die al meerdere stoppogingen ondernomen hebben. Vervolgens is op basis van deze resultaten en de laatste bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur een mobiele applicatie (app) ontworpen: Stopmaatje. Is een Stoppen-met-Roken app het laatste redmiddel voor rokers?

Een nieuwe manier van netwerkinnovatie

De uitdagingen voor organisaties in de langdurende zorg zijn gigantisch. Om het voor mensen met een beperking mogelijk te maken zelfstandiger te leven is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk meer innovatieve mogelijkheden voor de langdurende zorg beschikbaar komen. Daarom heeft Siza, zorgorganisatie voor mensen met een beperking of ernstig invaliderende chronische ziekte, Stichting Academy Het Dorp opgericht. Een organisatie met een focus op innovatieve R&D met, voor en door gebruikers van langdurende zorg. In januari van dit jaar kreeg dit initiatief een mooie stimulans met de Health Deal die werd gesloten met onder andere de ministeries van VWS en EZ. De eerste Health Deal in de langdurende zorg.

De Waerden versimpelt processen rond VoIP telefonie en kasbeheer via prepaid pinnen

Moeten we onze cliënten een internetverbinding aanbieden? Een jaar of vijf geleden was die vraag binnen het bestuur van een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking niet vreemd. Inmiddels is het duidelijk dat iedereen in de samenleving toegang moet kunnen hebben tot internet. Bij de Noord-Hollandse zorginstelling ’De Waerden’ won vier jaar geleden de vernieuwingsdrang het van de twijfel. Alle cliënten hebben sinds die tijd gratis internet en gratis vaste telefonie.

Is optimisme over data analytics wel terecht?

Vorige maand kreeg mijn dochter haar hbo-diploma. Alle geslaagden werden tijdens de uitreikingsceremonie door hun docenten toegesproken. Verheugd was ik met het grote aantal studenten dat in hun eindstage gegevens had geanalyseerd met data mining tools. Verontrust ben ik echter over een uitspraak van een van de docenten. Hij zei dat hij statistiek altijd vreselijk moeilijk vond. Hij begreep het eigenlijk niet zo goed. “Gelukkig was er nu data mining, en dat was hoger dan statistiek!”

Een (onderwijs)visie op eHealth en Big Data

Op de opleiding Informatica bij Hogeschool Inholland Haarlem kiezen studenten voor de afstudeerrichting eHealth & Big Data. Zo worden informatici, die daar binnen het programma voor kiezen, opgeleid op het snijvlak van zorg, ICT (voornamelijk software) en Big Data. De studenten voeren praktijkgerichte onderzoeksprojecten uit in een multidisciplinaire context: aan de hand van een onderdompeling in de praktijk (meelopen in een zorginstelling of zorgsituatie) doen de studenten aan conceptontwikkeling van ICT-oplossingen die de patiënt of cliënt ondersteuning bieden in het dagelijks leven.

Ontdek de mogelijkheden van de Open Line Smart Cloud

Het real-time tracken van de gezondheidstoestand van patiënten met slimme sensoren is een belangrijke ontwikkeling binnen de zorg. Data van verschillende bronnen komen samen en creëren onder andere een ’zorgbeeld’ van de patiënt. De grote hoeveelheid data die wordt gegenereerd vraagt om implementatie van informatiesystemen en -technologie die geschikt zijn voor ‘Big Data’-toepassingen. Zorgverleners zullen veel baat hebben bij een koppeling én analyse van medische gegevens. IT en zorg worden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Big Data in de zorg: kansen en gevaren

Van veel ziekten en aandoeningen is de exacte oorzaak of samenspel van oorzaken niet bekend. Het overgrote merendeel kan niet echt genezen worden, hetgeen resulteert in chronische aandoeningen die vaak slechts symptomatisch behandeld kunnen worden. Big Data biedt mogelijkheden om de kennislacunes op te vullen. Zorggegevens zijn echter zeer privacygevoelig en in het Big Data-tijdperk wordt het steeds lastiger om gegevens echt te anonimiseren. Een ander punt van zorg is het gevaar van centralisatie van (medische) kennis bij private partijen.

De meetbare mens in tien stappen

Technologie speelt een steeds ingrijpendere rol bij ziektemanagement, de preventie van ziekte en bij lifestyle coaching – jezelf permanent in goede conditie houden. Het verzamelen van medische data kan dan ook steeds makkelijker en op steeds meer manieren. Denk bijvoorbeeld aan genetische tests, biomarkers en sensoren, maar ook consumentenapps zoals stappentellers en slaaptrackers. Soms is de technologie specifiek ontwikkeld voor patiënten, meestal voor consumenten. Combinaties komen steeds vaker voor, bijvoorbeeld patiënten die niet alleen de gegevens van hun ziekte managen, maar meteen ook hun voedingspatroon registeren met een lifestyle coach. Een arts komt er vaak niet meer aan te pas.

Zorggroep Noordwest-Veluwe over naar applicaties uit de cloud of via managed services

Voor het aantrekken van eigen IT-specialisten bieden de gangbare salarisbudgetten bij care instellingen weinig ruimte. Gelijktijdig erkent de sector het grote belang van IT in het zorgproces. Investeren in IT betekent niet noodzakelijkerwijs het groeien van de interne IT-organisatie. Bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) hebben ze een jaar geleden afscheid genomen van een volledig geëquipeerd datacenter. De resterende ICT-afdeling focust zich op het in goede banen leiden van de informatiestromen ter ondersteuning van de dagelijkse registratie en operationele besluitvorming.

‘Zonder betrouwbaar netwerk staat een zorginstelling stil’

Behalve goede zorgverlening is ook een betrouwbaar netwerk van levensbelang voor zorginstellingen. Het Internet of Things (IoT) dringt ook ziekenhuizen en verpleeghuizen binnen en de verpleging werkt steeds meer met internetapplicaties. Veiligheid en betrouwbaarheid is daarbij uiteraard een belangrijk issue. Privacy moet gewaarborgd zijn, maar ook applicaties moeten altijd bereikbaar zijn, om geen mensenlevens in gevaar te brengen. Een dergelijk goed netwerk vraagt om een goede voorbereiding van de zorginstelling.

Digitale transformatie zet patiënt eindelijk centraal

De zorg gaat een mooie toekomst tegemoet. Hoewel er in het publieke debat vooral somber over de zorg wordt gedaan – de enorme kosten, de ondoorzichtigheid van het systeem, de logheid van organisaties – zijn de vooruitzichten goed. Digitalisering leidt ertoe dat de zorg patiënt- en cliëntgerichter, effectiever en efficiënter wordt. Althans, kan worden. Het is wel belangrijk dat organisaties nu stappen zetten om mee te gaan in de digitale transformatie. Niet omdat het kan, maar omdat het moet!

Cybercrimineel profiteert van patiënten-empowerment

Er is een sterke lobby om zoveel mogelijk zorgverleners zover te krijgen dat zij hun patiënten met een eigen inlogcode inzicht geven in hun eigen elektronisch medisch dossier. Onder andere de minister van Volksgezondheid en de Nederlandse Patiëntenvereniging vechten hiervoor. Misschien ook wel logisch: patiënten raken zo nauwer betrokken bij hun ziekte en gezondheid. Dit gevoel van controle (of: empowerment) draagt positief bij aan herstel, zo wordt regelmatig bewezen bij wetenschappelijk onderzoek. Bovendien neemt de kans op fouten in het medisch dossier af, omdat de empowered patiënt de fout sneller zal vinden dan een medisch professional en de fout zal laten herstellen. Veel instellingen geven dan ook gehoor aan de oproep. Volgens Nictiz, het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert, bood in augustus 25% van de Nederlandse ziekenhuizen een patiëntenportaal aan via internet. Maar er zijn naast voordelen ook nadelen.