Generieke module eHealth in de GGz

Voor verschillende zorgvragen is het mogelijk digitale interventies in te zetten. In de geestelijke gezondheidszorg (GGz) is met de behandeling van angst en depressie de nodige ervaring opgedaan. Ook verschijnen uiteenlopende app’s om mensen te ondersteunen zelf meer regie te voeren over hun herstel. De markt ontwikkelt zich snel door een groot en divers aanbod en snel veranderende technische mogelijkheden. Er is nog weinig wetenschappelijke bewijs voor het effect, maar de voordelen voor patiënten en zorgverleners lijken op voorhand overtuigend. De Generieke module eHealth helpt zorgverleners in de GGz gefundeerde keuzes te maken.

“Opschalen, opschalen, opschalen”, was de oproep tijdens de eHealth Week 2016. Voor veel zorgverleners en patiënten is deze boodschap niet geschikt. Zij willen zorgvuldig hun stappen zetten met zicht op de consequenties en de mogelijke resultaten. Dat is van belang, want het betreft over het algemeen kwetsbare mensen en de keuzes vergen vertrouwen en zekerheid.

Zinvol gebruik eHealth

In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz en in samenspraak met verschillende partijen in de GGz wordt een generieke module ontwikkeld met afspraken over het gebruik van eHealth in de geestelijke gezondheidszorg. Een onderhoudsgroep onder leiding van Gert-Jan Kloens is medio 2015 gestart met de voorbereidingen hiervan. Eind 2016 is de generieke module gereed. Deze helpt zorgverleners om keuzes te maken in hun dagelijkse praktijk. Het doel van de module is zinvol gebruik van digitale zorgtoepassingen te bevorderen waardoor zorgverleners, patiënten met psychische problematiek en hun naasten kunnen profiteren van de voordelen die eHealth biedt.

Onderdeel van goede zorg

De Generieke module eHealth maakt onderdeel uit van tientallen op elkaar afgestemde kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden en generieke modules) die het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz voor eind 2017 laat ontwikkelen. De standaarden geven antwoord op de vraag: wat is goede zorg en hoe kunnen we die leveren en borgen tegen aanvaardbare kosten? De Generieke module eHealth is één van de modules waarin de begeleiding, behandeling en zorg voor grotere groepen patiënten wordt beschreven, ongeacht hun aandoening of stoornis. Uiteindelijk bieden de generieke modules samen met de stoornisspecifieke zorgstandaarden de mogelijkheid om regionaal en lokaal afspraken te maken om de zorgpaden in te richten, om de patiënt de zorg te geven die bij hem of haar past en aansluit. Bij de ontwikkeling van de module over eHealth wordt in het bijzonder rekening gehouden met het feit dat de verwachtingen t.a.v. de zorg snel veranderen, de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan en zorgverleners en patiënten vaak ook nog zoekende zijn naar de meest adequate vormen van eHealth. De generieke module verwacht richting te geven in deze ‘jungle’.

Totstandkoming

De generieke module komt tot stand door samenwerking met en inbreng van alle relevante beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en koepelorganisaties. Deze organisaties vaardigen een lid af naar de onderhoudsgroep met expertise van het onderwerp, zonder last of ruggespraak. De bekrachtiging van de generieke module vindt vervolgens stapsgewijs plaats:

 • Bespreken van concepten waarbij de achterban gevraagd wordt feedback te leveren
 • Bespreken en testen van de generieke module in de praktijk
 • Vragen van commentaar van relevante partijen op de concept Generieke module eHealth tijdens de commentaarfase
 • Verzoek om autorisatie van de generieke module tijdens de autorisatiefase.

Door het betrekken van alle relevante partijen in de GGz en door het opnemen van verschillende momenten voor consultatie/commentaar wordt de inhoud van de module breed gedragen.

Projectorganisatie

De onderhoudsgroep die de module opstelt, bestaat uit patiënten, een naaste, zorgverleners, een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar. Zij komen gedurende het project vier keer bijeen en tussentijds worden de leden bevraagd op expertise, feedback en hun netwerk. Daarnaast is een expertgroep gevormd van deelnemers met expertise op het terrein van eHealth. De dagelijkse werkzaamheden zijn in handen van een projectteam, bestaande uit twee wetenschappelijk medewerkers, een ondersteuner en een projectleider. Voor het totale project is anderhalf jaar uitgetrokken en is een totaal budget van e 111.000,- beschikbaar.

Inhoud in ontwikkeling

De Generieke module eHealth is momenteel volop in ontwikkeling, en bovendien wordt de inhoud eerst voor commentaar en autorisatie voorgelegd aan alle relevante partijen in de GGz. In deze fase staat de inhoud dus nog niet vast. De onderhoudsgroep heeft aandacht voor de volgende aspecten:

 • Patiënten- en naastenperspectief bij eHealth
 • Meerwaarde, maar ook nadelen van eHealth per actor
 • Voorbereiding van een keuze om eHealth in te zetten/te gebruiken
 • Aspecten waar je aan moet denken bij een keuze
 • Per zorgfase: het doel van eHealth, de rol van de zorgverlener en de outcome
 • Zorgorganisatie met aandacht voor competenties, veiligheid en kwaliteit, kosteneffectiviteit, financiering en randvoorwaarden en implementatie
 • Kwaliteitsindicatoren 

Patiënten- en naastenperspectief

Een onderdeel in de generieke module zoomt in op het patiënten- en naastenperspectief. Dit hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten voor goede zorg, zoals omschreven door patiënten en hun naasten. Specifiek wordt aandacht besteed aan hun wensen en eisen wanneer in het zorgproces gebruik wordt gemaakt van eHealth. Bovendien zijn in dit hoofdstuk aanbevelingen opgenomen. Deze uitgangspunten zijn voortgekomen uit twee documenten:

 • Visiestuk Focus op gezondheid – Zorg voor herstel Dit visiedocument beschrijft hoe zorg de mens met een psychische problematiek kan helpen op weg naar herstel, waarbij de mens en zijn keuzes voor het leven centraal staan gedurende alle fasen.
 • Basisset Kwaliteitscriteria GGZ vanuit cliënten- en familieperspectief

De Basisset Kwaliteitscriteria GGZ is vanuit cliënten- en familieperspectief opgesteld. Het document beschrijft de wensen en eisen van cliënten, familie en andere naastbetrokkenen. Beide documenten zijn te vinden op de website vraagsturingindezorg.nl.

Meer informatie

De Generieke module eHealth wordt samen met alle andere kwaliteitsstandaarden praktisch ontsloten via een modulair opgebouwde online database. Totdat de database gereed is, kunt u de opgeleverde kwaliteitsstandaarden downloaden via www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl. Op deze website vindt u ook meer informatie over de activiteiten van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Voor meer informatie over de Generieke module eHealth kunt u zich wenden tot Jacqueline Neijenhuis, projectleider, mail: jacqneijenhuis@me.com of telefoon: 06-41462968.

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *